Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

24.06 NGF endrer kravene til banene:
Etter en del kritikk er det nå kommet et nytt brev
En vanskelig balansegang for godkjenning av klubber.

Mindre klubber reagerte sterkt da NGF tidligere i år vedtok en innstramning av reglene om bl.a. sloping og godkjenning av mindre baner. Nå er reglene endret. Kravene er litt mildere.

Det er ingen lett oppgave NGF står overfor når de skal sette opp kriterier for godkjenning av baner. På den ene side skal de ta hensyn til mindre steder med lite befolkningsgrunnlag hvor behovet for flotte 18-hulls anlegg ikke er til stede. På den annen side skal man ikke ønske alle bønder velkomne til å kalle klippede jorder på noen få mål for golfbaner - for å si det litt enkelt. I pressområdene spesielt bør man ha et fornuftig regelverk.

NGF har - etter det Golfsiden har bragt i erfaring - lagt ned et betydelig og godt arbeid i denne saken. Saken har mange sider, og det skal tas mange hensyn. 

En viss oppmykning av reglene er resultatet. Nå synes reglene å være temmelig fornuftige. Dispensasjonsordninger er innlagt slik at vi nå burde ha et bra dokument for det videre arbeidet med utviklingen av nye og eksisterende baner i Norge.

Godt jobbet, NGF!

Her er brevet fra forbundet:

Vedr. klage på vedtak i NGF (9-hullskravet)
Som orientert om i NGF-nytt nr. 9/2004, utsendt 6.mai, har NGF mottatt et standardbrev fra et tyvetalls 6-hullsklubber og noen få 9-hullsklubber (alliansen av småbaneklubber og alliansens støttespillere) som synes at de nye kravene til bane for å få utstede kort i egen regi er for strenge og har kommet for raskt. NGF har også mottatt 2 ulike standardbrev fra til sammen 11 klubber (9- og 18-hulls) som på den annen side synes NGF ikke har gått langt nok, og at noen tiltak burde vært iverksatt allerede inneværende sesong. I tillegg har de nye kravene både vært drøftet på de områdevise lederforumene og i diverse møter mellom enkeltklubber og NGF.

Argumentasjonen som framkom i disse brevene var kjent fra før og ble delvis besvart i vårt brev av 19.02.04 til alle klubber. NGFs styre nedsatte likevel en arbeidsgruppe for å gå gjennom endringene, og hvilke konsekvenser dette vil medføre, på nytt. Arbeidsgruppens konklusjoner ble fremlagt og behandlet i styremøtet den 14.-15. juni.

NGF tar selvkritikk på at kommunikasjonen ikke har vært tydelig nok verken forut for innskjerpingen av kravene eller ved bekjentgjøring av endringene. Vi mener ikke på noen måte at småbaneklubber er mindreverdige klubber. Vi vet at de aller fleste klubber i denne kategori driver like seriøst som sine større kolleger og i flere sammenligninger overgår disse. For oss er det ingen som helst tvil om verken berettigelsen eller nytten av denne type klubber. Veldig ofte er det riktig å starte i det små og vokse etter hvert som golfinteresse og golfkultur bygges i nærmiljøet. Vi kjenner alle gode eksempler på at såkalte fjernmedlemskap har muliggjort utvikling av anlegg og klubb. Mange av de som er ”store” i dag har også en gang vært små, og vi oppfordrer disse til ikke å opptre annerledes overfor de klubber som i dag er små, enn slik de ønsket at de store klubbene i sin tid skulle opptre overfor dem selv.

Det vi imidlertid ønsket med innskjerpingen av Grønt kort-bestemmelsene, som ble vedtatt i styremøte 18. desember 2003, var å skape bedre balanse i forholdet kostnader og rettigheter mellom klubber av ulik karakter, demme opp for kommersiell utnyttelse av klubbrettigheter i strid med intensjonene, samt å sikre økonomien i eksisterende klubber. Vi ønsket å gjøre det vanskeligere for en tilfeldig grunneier å ”klippe ned” sitt jorde og stifte golfklubb i konkurranse med en allerede etablert golfklubb i samme område som seriøst arbeider med å skaffe grunnlag for sin drift og eventuell utvidelse av denne.

Samtidig ønsket vi å senke terskelen for etablering, drift og utvikling av klubber i områder som har behov for flere golfanlegg eller andre typer golfanlegg. Derfor fjernet vi ordningen med prosjektklubbstatus og opprettet kategorien ”Klubb med treningsanlegg”. Dette gir mulighet for at de klubber som oppnår slik status kan lage samarbeidsavtale om utstedelse av kort med en nærliggende klubb som har slopet bane (baneklubb). ”Klubb med treningsanlegg” er en meget viktig kategori i arbeidet for både å utvikle den enkelte golfspiller og golf som idrett. Anleggene er mindre arealkrevende og det gir gode muligheter for etablering i befolkningens nærmiljø.

Etter fornyet drøfting har styret besluttet at videreutvikling av en slopet 6-hullsbane kan gå i 2 retninger som begge gir grunnlag for å kunne utstede kort i egen regi. Den ene er at den slopede 6-hullsbanen utvides til en 9-hulls slopet bane. Den andre er at den slopede 6 hullsbanen kan forbli en 6 hulls slopet bane, men må være videreutviklet til å inneholde minimum ett par 5-hull og 2 par 4-hull (altså minimum par 66-bane spilt over 18 hull). På denne måten tvinges ingen inn i det ressurskrevende kravet om konsekvensutredning som utløses av en utbygging til 9 hull. Man må heller ikke bygge flere hull enn nærmiljøet har behov for eller har plass til, men man får en tredjedels tradisjonell golfbane og det blir balanse mellom klubber med ulikt befolkningsgrunnlag. Styret besluttet også å øke tidsfristen for utvikling av anlegget fra 3 til 5 år.

Med disse endringene gjelder altså følgende:

1. Det kreves slopet bane (minimum 6-hull) for å få rett til å utstede kort i egen regi. For klubber som tidligere har fått skrevet ut kort, men ikke tilfredsstiller dette kravet, gis en overgangsperiode på ett år. De må altså få slopet sin bane i løpet av 2004 (alternativt sannsynliggjøre sloping i 2005) for å få utstede kort i egen regi fra sesongstart 2005.
2. I løpet av en 5-årsperiode må den slopede 6-hullsbane enten:
a. videreutvikles til minimum en slopet 9-hullsbane
b. tilfredsstille kravet om en slopet 6-hullsbane som inneholder minimum ett par 5-hull og 2 par 4-hull (altså min. par 66-bane spilt over 18 hull).
for å kunne fortsette å utstede kort i egen regi.
3. De av dagens klubber som har minimumsgodkjente 6- og 9-hullsanlegg og som ikke oppnår sloping i løpet av 2004, får fra og med 2005 automatisk status som klubb med treningsanlegg (KMT).
4. De klubber som har slopet 6-hullsanlegg og ikke får videreutviklet det i tråd med pkt. 2 a eller b innen 5 år (for første pulje innen sesongstart 2010) får automatisk status som klubb med treningsanlegg.
5. I spesielle tilfeller, etter særskilt vurdering av skriftlig søknad med dokumentasjon og endelig vedtak i NGFs styre, kan det gis dispensasjon fra bestemmelsene. Et eksempel på grunnlag for en dispensasjon kan være en klubb som holder til langt unna nærmeste baneklubb, i et naturlig geografisk nedslagsområde som ikke gir grunnlag for utbygging utover slopet 6-hullsbane (jfr. pkt. 2 a og b ovenfor) og heller ikke har en kommersiell drift basert på et stort antall medlemmer med bostedsadresse langt unna klubben/banen.

Klubber med status treningsanlegg (KMT), jfr. f.eks. pkt. 3 og 4 eller mindre nyetableringer, må som utgangspunkt inngå avtale med den geografisk nærmeste baneklubben (og i alle tilfeller med en klubb i et naturlig geografisk nedslagsområde) for å få skrevet ut kort for sine medlemmer. Deres medlemmer trenger altså ikke å melde seg ut av klubben for å få Grønt Kort eller Handikapkort, men kostnadene blir noe høyere enn tidligere pga. samarbeidet med en annen klubb (samarbeidsklubben kan ta maks kr. 200,- for utstedelse av et kort). Likevel vil de normalt ha mulighet til å holde betydelig lavere medlemskontingent enn klubber med baner som gir rett til utstedelse av kort i egen regi. Dersom de aktuelle klubbene i det naturlige nedslagsområdet ikke vil samarbeide med en klubb med treningsanlegg, vil NGF bistå i forhandlingene og å finne endelig løsning.

Avslutningsvis minner vi om at virksomhetsplanen som ble vedtatt på Golftinget 2003 pålegger NGF å utarbeide en anleggsplan i løpet av 2004. Denne skal synliggjøre NGFs offisielle holdning i forhold til etablering av golfanlegg og vil være et meget viktig hjelpemiddel i arbeidet med å spre riktig og nødvendig informasjon til planleggere og beslutningstakere (offentlige myndigheter og private investorer).

Vennlig hilsen
NORGES GOLFFORBUND
 


Tilbake til første side


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Her kan du skrive ditt leserbrev til Golfsiden

Skriv inn ditt innlegg i feltet under. Innlegget kan godt være med kallenavn, men som i andre seriøse fora ønsker redaksjonen å vite hvem innsenderen er. 

Leserbrev
:
 

Navn: E-post

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no