tilbake til første side                                 DEN NORSKE GOLFSIDEN
Info fra det nye styret i NGF

tilbake til 
første side


Leserbrev
 
Golf på internett
Innendørs golf
Golfreiser
Bedriftsgolf
Utstyr
Ukens tips
Lær om golf
Norske/svenske baner
Golfbutikken
Profesjonell golf
Amatørgolf
Seniorgolf
Juniorgolf
Golf på TV
Golfspråket
Golfpsykologi
Vitser
Slik spilles Bogstad!
Augusta og jeg
 


Informasjon fra styret i NGF (14. juni 2000)

Det nye styret er kommet godt i gang med sitt arbeid etter valget på det ekstraordinære tinget den 13. mai.  Så langt det er mulig ønsker styret å være mest mulig åpen rundt de beslutninger som fattes.  Følgelig vil vi bestrebe oss på å sende ut informasjon med jevne mellomrom.

 Det har en stund vært kjent at generalsekretær Åe Styve etter eget ønske var i ferd med å forlate sin stilling i NGF.  Basert på avtaler inngått mellom ham og det tidligere styret, har nå det nye styret formalisert hans fratreden.  Åge Styve forlot dermed formelt sin stilling i NGF den 1. juni.  Styret vil benytte anledningen til å takke ham for den innsatsen han har gjort for NGF gjennom 7 år som generalsekretær.

 Styret har allerede satt i gang arbeidet med å finne en ny generalsekretær som kan lede NGF videre inn i en spennende framtid.  Vi tar gjerne i mot tips på aktuelle kandidater.  Styret har videre besluttet ikke å konstituere noen i stillingen som generalsekretær på det nåværende tidspunkt.  I perioden fram til vi har en ny person på plass, vil økonomiansvarlig Sigrun Sømme få et utvidet ansvarsområde.  Samtidig vil styret ta en mer aktiv del i arbeidet rundt flere større saker, og presidenten vil overta generalsekretærens oppgaver når det gjelder blant annet representasjon og kontakt med pressen.

 Videre når det gjelder ansettelser, så er prosessene også i gang når det gjelder ansettelse av idrettssjef og landslagssjef.  Forhåpentligvis vil det ikke ta altfor lang tid før i alle fall den sistnevnte av de to stillingene er besatt.

 Når det gjelder den såkalte ”bladsaken”, så er vi så vidt i gang med en dialog med Se og Hør Forlaget.  Forhåpentligvis kan vi i god tid før golftinget til høsten presentere en reforhandlet avtale som tilfredsstiller alle parter.

 Styret er i ferd med å prøve og få brakt klarhet i alle sider av IT-saken.  Vi vet at dette sakskomplekset har skapt mye frustrasjon ute i klubbene, så det er ingen tvil om at dette området fra styrets side vil få en svært høy prioritet i tiden fremover.

 Styret har også besluttet å øke den økonomiske støtten til golflinjen på NTG de neste skoleårene under forutsetning av at det foretas noen konkrete forandringer i det videre opplegget på skolen og i samarbeidet mellom NTG og NGF.

 Det nye styret er opptatt av å få til et bedre samarbeid mellom aktørene i golf-Norge.  Vi ønsker således å bidra til å bygge broer.  Stadiet hvor alle kritiserer hverandre er forhåpentligvis et tilbakelagt stadium.  La oss heller samarbeide til glede for den idretten vi alle setter så stor pris på.  En av mange oppgaver i så måte, er å få revitalisert et konstruktivt samarbeid mellom NGF og PGA.

Tilbake til første side

 

 

 

 
tilbake til første side